naganoauto.ru

 

,
,

,

419. OHRA SM50 /1996./6475.
1996
:
$
$
$

:
OHARA SM50. - . -ISUZU 8PA1. V-9.8. -4. . 5. -60/. -14-20. 1995 . . . . 530. -234. -250. -230.

 

:

 

"AKURA TRADING" CO. LTD
NAIMEN 3-9-1, TAKAOKA SHI, TOYAMA KEN, JAPAN
Tel./fax: 81081-766-255159, mob.: 81081-8063513245
e-mail: 3912@naganoauto.ru
2004 © naganoauto.ru